PUSETA PËR MBAJTJEN POLESH

Fusha e përdorimit:
Ndriçim publik dhe privat

Përshkrimi:

Pusetat mbajtëse të shtyllave të parafabrikuar prej betoni janë produkte të përdorura në hapësira të jashtme, për vepra plotësuese rrugore dhe zona këmbësorësh, por edhe në sheshe, parkingje dhe kopshte; përdoren për të përshpejtuar vendosjen dhe stabilizimin e sigurtë të shtyllave për ndriçim, të pajisura në majë me një trup të vetëm ndriçues. Janë të pajisur me një pusetë plastike të përfshirë për shkarkimin e tokëzuesit me majë, me vrima për lidhjen e tubacioneve elektrike dhe natyrisht me një vrime për vendosjen e shtyllës.

Mbyllja e pusetës së inspektimit  mund të realizohet ose me kapak me tapë në betonarme këmbësor ose përmes kapakut të gizës.
Gallo Prefabbricati prodhon edhe puseta për shtylla më të vogla dhe pa pusetë të përfshirë për instalimin e aparateve të videokontrollit ose për shtylla më të vogla për rrethime me rrjetë.

Pusetat mbajtëse të shtyllave të parafabrikuar prej betoni janë produkte të përdorura në hapësira të jashtme, për vepra plotësuese rrugore dhe zona këmbësorësh, por edhe në sheshe, parkingje dhe kopshte; përdoren për të përshpejtuar vendosjen dhe stabilizimin e sigurtë të shtyllave për ndriçim, të pajisura në majë me një trup të vetëm ndriçues. Janë të pajisur me një pusetë plastike të përfshirë për shkarkimin e tokëzuesit me majë, me vrima për lidhjen e tubacioneve elektrike dhe natyrisht me një vrime për vendosjen e shtyllës.

Mbyllja e pusetës së inspektimit  mund të realizohet ose me kapak me tapë në betonarme këmbësor ose përmes kapakut të gizës.
Gallo Prefabbricati prodhon edhe puseta për shtylla më të vogla dhe pa pusetë të përfshirë për instalimin e aparateve të videokontrollit ose për shtylla më të vogla për rrethime me rrjetë.

Prodhimi dhe normat:

Pusetat për shtylla betoni prodhohen në përmasa të ndryshme dhe përputhen me lartësi përmbi tokë të ndryshme të shtyllave për ndriçim publik dhe privat; mund të kenë përmasa sipas funksioneve dhe karakteristikave të zonave me erë ku ato instalohen, të nivelit të rrudhshmërisë së terrenit dhe kategorisë përkatëse të ekspozimit, të distancës nga vija bregut dhe lartësisë ku ndodhet impianti, në përputhje me D.M. (Dekretin Ministror) 17 janar 2018. Këto materiale janë të gjithë të prodhuar me beton vibrato me qëndrueshmëri në tokë të lagësht, përmes përdorimit të çimentove me rezistencë të lartë dhe agregat natyror me granulometri të përshtatshme. Disponojnë certifikatë pajtueshmërie të produktit me normat teknike detyruese dhe me certifikatë të Sistemit të Cilësisë së Ndërmarrjes UNI EN ISO 9001:2015.

Prodhimi dhe normat:

Pusetat për shtylla betoni prodhohen në përmasa të ndryshme dhe përputhen me lartësi përmbi tokë të ndryshme të shtyllave për ndriçim publik dhe privat; mund të kenë përmasa sipas funksioneve dhe karakteristikave të zonave me erë ku ato instalohen, të nivelit të rrudhshmërisë së terrenit dhe kategorisë përkatëse të ekspozimit, të distancës nga vija bregut dhe lartësisë ku ndodhet impianti, në përputhje me D.M. (Dekretin Ministror) 17 janar 2018.

Këto materiale janë të gjithë të prodhuar me beton vibrato me qëndrueshmëri në tokë të lagësht, përmes përdorimit të çimentove me rezistencë të lartë dhe agregat natyror me granulometri të përshtatshme.Disponojnë certifikatë pajtueshmërie të produktit me normat teknike detyruese dhe me certifikatë të Sistemit të Cilësisë së Ndërmarrjes UNI EN ISO 9001:2015.


Përparësitë:

Pusetat për mbajtjen e shtyllave përdoren për mbajtjen e shtyllave të ndriçimit dhe kanë në përbërje edhe një pusetë për vendosjen e kabllove elektrike. Vrima e sipërme për futjen e shtyllës ka një dimension të tillë që garanton bllokimin e saj me një kurorë me përzierje me çimento dhe rërë të ngjeshur. Shpejtësia e kryerjes së montimit të shtyllës mundëson, së bashku me përdorimin e pusetës së parafabrikuar të përfshirë, shmangien e punimeve të tjera të gërmimit ose heqjes së pajisjeve të tjera të nevojshme, nëse puseta është vendosur në punë në mënyrë hipotetike; Përdorimi i saj pra, mund të përkthehet në kursim të ndjeshëm të kohës dhe kostove.

Mënyra e tyre e veçantë e prodhimit, shtypja me vibrim me frekuencë të lartë me nxjerrje nga kallëpi në mënyrë të vazhdueshëm, dhe karakteristikat e betonit të përdorur, i mveshin pusetave të shtyllave, të prodhuara nga Kompania Gallo, rezistencë të lartë mekanike, thithje të ulët të ujit dhe qëndrueshmëri të mirë me kalimin e kohës edhe nëse i nënshtrohen ngjarjeve atmosferike ose tokave veçanërisht agresive.

Pusetat për mbajtjen e shtyllave përdoren për mbajtjen e shtyllave të ndriçimit dhe kanë në përbërje edhe një pusetë për vendosjen e kabllove elektrike. Vrima e sipërme për futjen e shtyllës ka një dimension të tillë që garanton bllokimin e saj me një kurorë me përzierje me çimento dhe rërë të ngjeshur. Shpejtësia e kryerjes së montimit të shtyllës mundëson, së bashku me përdorimin e pusetës së parafabrikuar të përfshirë, shmangien e punimeve të tjera të gërmimit ose heqjes së pajisjeve të tjera të nevojshme, nëse puseta është vendosur në punë në mënyrë hipotetike; Përdorimi i saj pra, mund të përkthehet në kursim të ndjeshëm të kohës dhe kostove.

Mënyra e tyre e veçantë e prodhimit, shtypja me vibrim me frekuencë të lartë me nxjerrje nga kallëpi në mënyrë të vazhdueshëm, dhe karakteristikat e betonit të përdorur, i mveshin pusetave të shtyllave, të prodhuara nga Kompania Gallo, rezistencë të lartë mekanike, thithje të ulët të ujit dhe qëndrueshmëri të mirë me kalimin e kohës edhe nëse i nënshtrohen ngjarjeve atmosferike ose tokave veçanërisht agresive.

A keni nevojë për këshilla?

Plotësoni formularin…

Zbulo produktet e tjera